Tag Archives: ทัวร์อเมริกา ที่ไหนดี

SEA PEK00014 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5วัน 3คืน

วันแรก                       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 22.00 น.                — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ                                 ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก                                 แด่ท่านก่อนออกเดินทาง วันที่สอง                      กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน –  … Continue reading

Posted in ทัวร์จีน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment