Toyota Coaster

Toyota Coaster


Toyota Coaster
รหัส
CAR_0018
ราคาเริ่มต้น
 121,000 JPY/Day รายละเอียดรถ

ประเภทรถ :
รถมินิบัส
ระบบเกียร์ :
อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง :
15-21 ที่นั่ง
จำนวนประตู :
2 ประตู
กระเป๋าใบใหญ่ :
15-16 ใบ
กระเป๋าใบเล็ก :
-
รถมินิบัส
อัตโนมัติ
15-21 ที่นั่ง
2 ประตู
กระเป๋า 15-16 ใบ
-

 อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ค่าจอดรถ
 • ค่าที่พักพนักงานขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าผ่านทางขึ้นฟูจิทุกชั้น
 • ทิปคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า)

 หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้รถเช่าพร้อมคนขับ
- วันละ 350 กิโลเมตร
- วันละ 12 ชั่วโมง โดยนับจากเวลานัดหมาย
- ไม่เกิน 21:00 น. แม้การใช้รถยังไม่ครบ 12 ชั่วโมง การให้บริการก็จะสิ้นสุดลงในเวลา 21:00 น. ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ล่าช้า เช่นระหว่างทางจราจรติดขัดที่ไม่ใช่การติดขัดตามปกติ อย่างเช่น การเดินทางกลับจากภูเขาไฟฟุจิวันธรรมดาใช้เวลา 2 ชั่วโมง วันหยุดใช้เวลา 3 ชั่วโมง ทางคนขับรถจะแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่าต้องออกเดินทางเข้าโตเกียวกี่โมง ซึ่งปกติก็คือ 17:00/18:00 น. มีข้อยกเว้นสำหรับวันที่ต้องส่งออกสนามบินสามารถใช้รถเกินชั่วโมงได้แต่ไม่ให้เกิน 23:59 น. ทั้งนี้ต้องถามความสมัครของคนขับด้วยเพราะคนขับอาจมีภาระกิจลูกค้ารายอื่นในวันถัดไป
- เหตุผลหลักของการจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับรถเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป หรือหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ของลูกค้าก็จะลดน้อยลงไป
-กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน คนขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณา
รายการ ราคาเริ่มต้น
JPY/Day
สถานะ
  โตเกียว ชิบะ คะนะกะวะ ไซตะมะ วันละ 121,000
  เขตคันโต เช่น อิบะระกิ นิกโก ฟุจิ ชิซุโอะกะ วันละ 132,000
  จังหวัดอื่นๆ บนเกาะฮนชู โอซากา นาโกยา เกียวโต เกาะชิโกกุ โทโฮะกุ ค่าบริการวันละ 143,000
  เกาะฮอกไกโด วันละ 143,000
  เกาะคิวชู และต้องใช้บริการอย่างน้อย 4 วันติดต่อกันขึ้นไป ค่าบริการวันละ 143,000

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง


รถเช่าที่คล้ายกัน