Toyota Microbus

Toyota Microbus


Toyota Microbus
รหัส
CAR_0020
ราคาเริ่มต้น
 60,500 JPY/Day รายละเอียดรถ

ประเภทรถ :
รถมินิบัส
ระบบเกียร์ :
อัตโนมัติ
จำนวนที่นั่ง :
19-29 ที่นั่ง
จำนวนประตู :
1 ประตู
กระเป๋าใบใหญ่ :
19-29 ใบ
กระเป๋าใบเล็ก :
-
รถมินิบัส
อัตโนมัติ
19-29 ที่นั่ง
1 ประตู
กระเป๋า 19-29 ใบ
-

 อัตรานี้รวม

 • คนขับรถคนไทย
 • น้ำมัน
 • ทางด่วน
 • ที่จอดรถ
 • อาหารและที่พักคนขับรถ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ทิปคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของลูกค้า)

 หมายเหตุ

1. บริการรถเช่าพร้อมคนขับราคาเหมา น้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักคนขับ และอาหารคนขับ ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร/วัน
 1.1 การบริการของรถนำเที่ยวญี่ปุ่น ทางเราให้บริการ วันละ 11 ชม. ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในการเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก เช่น นัดเจอ เวลา 08.00 น. ถ้าพนักงานขับรถ แนะนำให้ขึ้นรถกลับ เวลา 17.00 นั่นคือคำนวณแล้วว่าเวลาเดินทางกลับอาจต้องใช้เวลาถึงที่ หมายไม่เกิน 19.00 น. (นับจากเวลานัดจนสิ้นสุดงาน) เวลาทำงานเริ่ม 08:00-18:00, 9.00-19.00 น. เท่านั้น กรณีต่อเวลา ถึง 20:00 น. จะคิดอัตราค่าล่วงเวลาของรถแต่ละประเภท ดังนี้ รถตู้ไม่เกิน14ที่นั่ง ชมละ5,000 เยน รถโครบัส ชมละ 8,000 เยน และรถบัส ชมละ 10,000 เยน *หมายเหตุ นับจากเวลานัดหมายตรงวลา หากลูกค้ามาช้าถือว่าเริ่มต้นตามวลานัดหมาย การเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งภายใน เวลา 21.00 น. ก่อนวันรับนัดเวลา กรณีใช้รถเกินเงื่อนไขในแต่ละวัน พนักงานขับรถจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ พิจารณา
 1.2 ไม่มีบริการน้ำดื่ม ไวไฟ (Wi-Fi) และพนักงานขับรถไม่ใช่ไกด์นำเที่ยวเป็นเพียงรถเช่าพร้อมคนขับและการบริการตามที่แจ้ง
2. กฎเกณฑ์เรื่องความเร็ว ดังต่อไปนี้
ความเร็ว 80-100 กม.ต่อชม. ที่ทางด่วน ยกเว้นบางช่วงที่เป็นถนนเลนส์เดียวจะกำหนดความเร็วไว้ที่ 70 กม.ต่อชม.
ความเร็ว 50-60 กม.ต่อชม. ในการขับรถบนถนนใหญ่ระหว่างเมือง
ความเร็ว - 40 กม.ต่อชม. ในเขตเมือง
ความเร็ว - 30 กม.ต่อชม. ในถนนเส้นเล็กหรือทางแยกถนนใหญ่
3. ค่าปรับจราจรที่ญี่ปุ่นราคาค่อนข้างสูง ไม่สามารถจอดรถในที่ห้ามจอดรถได้ อาจโดนยกไปโรงพักและต้องจ่ายค่าปรับถึงประมาณ 15,000 บาท
4. ค่าเข้าสถานที่ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเครื่องเล่นสวนสนุก ค่าโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหารของลูกค้า ลูกต้องจ่ายเองทั้งหมด
5. กฏที่นั่งเด็ก Baby Seat & Child Seat Policy (ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้รถ 7 วัน)
- เด็กอายุ 0-3 ขวบ Baby Seat ฟรี, เด็กอายุ 3-6 ขวบ Child Seat, Booster Seat ฟรี
- เด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไปจะต้องคาด Seat Belt ตลอดการเดินทาง
6. Wheel Chair: 1,500 4 /คัน/วัน (ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้รถ 7วัน )
7. กรณีมีผู้ประสานงาน หน้าที่ผู้ประสานงาน (Coordinator) คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ประสานงานระหว่างพนักงานขับรถ
โรงแรม เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวของท่านราบรื่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
8. กรณีมีไกด์นำเที่ยว เจ้าหน้าที่ไกด์นำเที่ยว (Local Gude) นำนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะเพื่อชมสถานที่ต่าง ๆ หรือทัศนาจรตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ดูแลอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกสบาย เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเพื่อนำชม และศึกษาสถานที่ต่าง ๆ อธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ อธิบายจุดที่ น่าสนใจทั้งหมดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว ตอบคำถามของนักทัศนาจรและให้ข่าวสารหรือความรู้ อื่น ๆ ตามที่ต้องการ
9. หลังโอนมัดจำ จะไม่คืนเงินทุกกรณี แต่ท่านสามารถใช้งินมัดจำไว้เป็นการเดินทางทริปหนได้. โดยจะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่
แจ้งยกเลิก
10. กรณีใช้รถบัสขนาดใหญ่แบบรวมน้ำมันอย่างเดียว ค่าใช้จ่ายที่ทางลูกค้จะเป็นผู้จ่ายคือ ทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักคนขับ และอาหาร
คนขับ

ราคาเริ่มต้น
60,500 JPY/Day

ราคาเริ่มต้น
60,500 JPY/Day

ราคาเริ่มต้น
60,500 JPY/Day

ราคาเริ่มต้น
60,500 JPY/Day

ราคาเริ่มต้น
71,500 JPY/Day

ราคาเริ่มต้น
71,500 JPY/Day

ราคาเริ่มต้น
71,500 JPY/Day

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
รายการ ราคาเริ่มต้น
JPY/Day
สถานะ
  Narita / Haneda Airport - โรงเเรมในตัวเมือง โตเกียว (ระยะทางไม่เกิน 70 ก.ม.) 60,500
  Kansai Airport - Osaka 60,500
  Kansai Airport - Kyoto 60,500
  Kansai Airport - Kobe 60,500
  New Chitose Airport - Sapporo 60,500
  New Chitose Airport - Lake Toya 71,500
  New Chitose Airport - Niseko 71,500
  New Chitose Airport - Nobori Betsu 71,500

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง


รถเช่าที่คล้ายกัน