ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ฉงชิ่ง
2 เฟิงตู
3 เฟิงเจีย
4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง

วันที่ 1

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เฟิงตู
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เฟิงเจีย
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง