ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 1 ฉงชิ่ง - -
2 2 เฟิงตู - -
3 3 เฟิงเจีย - -
4 4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง - -

วันที่ 1

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เฟิงตู
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เฟิงเจีย
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง