>

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ตป่าตอง คาเฟ่คูลๆ ต้องที่ มาดูบัวคาเฟ่ 3วัน2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ตป่าตอง คาเฟ่คูลๆ ต้องที่ มาดูบัวคาเฟ่ 3วัน2คืน


แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ตป่าตอง คาเฟ่คูลๆ ต้องที่ มาดูบัวคาเฟ่ 3วัน2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0113
จำนวนวันเดินทาง
3วัน2คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ก.พ. 65 - 31 ต.ค. 65
ราคาเริ่มต้น
5,299 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เที่ยวชิคๆคูลๆกับ มาดูบัวคาเฟ่ / ทรีมังกี้คาเฟ่
 • กราบขอพรหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง / วัดพระทอง / วัดพระใหญ่
 • พักโรงแรมอมารีป่าตอง ระดับ 5 ดาว
 • เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
 • ใช้รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง คนขับชำนาญการด้านการท่องเที่ยว

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง - มาดูบัวคาเฟ่ - วัดฉลอง - วัดพระใหญ่
 • วันที่

  2

  อิสระท่องเที่ยวในภูเก็ต / สามารถซื้อแพ็คเกจดำน้ำในภูเก็ตเพิ่มได้
 • วันที่

  3

  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ทรีมังกี้ – ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ - สนามบิน

พักห้อง Superior Ocean Facing 2 ท่าน 1 ก.พ - 28 ก.พ 65

ราคา / ท่าน
8,799 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท

ราคา / ท่าน
7,299 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท

ราคา / ท่าน
6,299 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท

ราคา / ท่าน
5,799 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท

ราคา / ท่าน
8,599 บาท
พักเดี่ยว
4,300 บาท

ราคา / ท่าน
7,099 บาท
พักเดี่ยว
4,300 บาท

ราคา / ท่าน
6,099 บาท
พักเดี่ยว
4,300 บาท

ราคา / ท่าน
5,599 บาท
พักเดี่ยว
4,300 บาท

ราคา / ท่าน
8,299 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท

ราคา / ท่าน
6,799 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท

ราคา / ท่าน
5,799 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท

ราคา / ท่าน
5,299 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
รายการ ราคา / ท่านพักเดี่ยวสถานะ
  พักห้อง Superior Ocean Facing 2 ท่าน 1 ก.พ - 28 ก.พ 65 8,799 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 4 ท่าน 1 ก.พ - 28 ก.พ 65 7,299 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 6 ท่าน 1 ก.พ - 28 ก.พ 65 6,299 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 8 ท่าน 1 ก.พ - 28 ก.พ 65 5,799 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 2 ท่าน 1 ม.ค - 31 ม.ค 65 8,599 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 4 ท่าน 1 ม.ค - 31 ม.ค 65 7,099 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 6 ท่าน 1 ม.ค - 31 ม.ค 65 6,099 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 8 ท่าน 1 ม.ค - 31 ม.ค 65 5,599 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 2 ท่าน 1 ม.ย - 31 ต.ค 65 8,299 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 4 ท่าน 1 ม.ย - 31 ต.ค 65 6,799 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 6 ท่าน 1 ม.ย - 31 ต.ค 65 5,799 -
  พักห้อง Superior Ocean Facing 8 ท่าน 1 ม.ย - 31 ต.ค 65 5,299 -

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน (รวมอาหารเช้าแล้ว)
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 นโยบายการยกเลิก

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง
จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

เเพ็คเกจนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน พักThe Kiriwong Valley Vill   12
รหัสทัวร์ :: PKG_0119

เเพ็คเกจนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน พักThe Kiriwong Valley Vill


จำนวนวัน
2วัน1คืน
จองได้แล้ววันนี้

22 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 2,499 บาท/ท่าน

ไทย

เเพ็คเกจนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่+ตาพรานบุญ 3 วัน 2 คืน พักขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม   11
รหัสทัวร์ :: PKG_0109

เเพ็คเกจนครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่+ตาพรานบุญ 3 วัน 2 คืน พักขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม


จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
จองได้แล้ววันนี้

22 ก.พ. 65 - 31 ธ.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 3,699 บาท/ท่าน