ทัวร์เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศสGERMANY SWITZERLAND FRANCE 8D5N BY WY

ทัวร์เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศสGERMANY SWITZERLAND FRANCE 8D5N BY WY

เยอรมัน ชมความงามของ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต โบสถ์เซนปีเตอร์ แวะถ่ายภาพกับ ปราสาทนอยชวานชไตน์ที่สวยงามดั่งเทพนิยาย สวิส สัมผัสการนั่งกระเช้าโรแตร์พิชิตยอดเขาทิตลิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก และ สะพานไม้ชาเปลฝรั่งเศส เช็คอินแลนด์มาร์คปารีส หอไอเฟล ประตูชัย จัตุรัสคองคอร์ด พระราชวังแวร์ซาย แวะถ่ายภาพกับเวนิสน้อยแห่งปารีส และ ล่องเรือแม่น้ำ แซนสดุ แสนโรแมนติก ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่, ร้านน้ำหอมชั้นนำ Benlux, ห้างลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล


ทัวร์เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศสGERMANY SWITZERLAND FRANCE 8D5N BY WY
รหัสทัวร์
ITCFR_WY00005
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ธ.ค. 65 - 18 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
59,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์- มหาวิหาร แฟรงก์เฟิร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปป้ิง Zeil Street - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์- Plönlein-เมืองมิวนิค
 • วันที่

  3

  เมืองมิวนิค-โบสถ์เซนปีเตอร์– มหาวิหารฟาสเอ็นเคเคียร์– New Town Hall - ปราสาทนอยชวานชไตน์– เมืองฟุสเซน - Benedictine monastery of St. Mang - Stadtbrunnen – เมืองซูริค
 • วันที่

  4

  เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – เมืองแองเกิลเบิร์ก - Engelberg Talstation Titlis - Glacier Cave - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK - Titlis Glacier Park – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่

  5

  เมืองซุก–หอนาฬิกาเมืองซุก-Lohri AG Store-เมืองกอลมาร์-เวนิสน้อย-ย่าน Krutenau–เมืองดิจอง
 • วันที่

  6

  เมืองดิจอง-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส - ล่องเรือแมน่ ้าแซน เรือบาโตมชู - หอไอเฟล
 • วันที่

  7

  เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - Grain de Cuir- ประตูชัยฝรั่งเศส- ถนนฌ็องเซลิเซ่-จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์- Benlux Louvre duty free - Samaritaine - Galleries Lafayette
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานมัสกัต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 ธ.ค. 65 - 07 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
64,500 บาท
เด็กมีเตียง
64,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
59,000 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,500 บาท
เด็กมีเตียง
59,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,000 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,500 บาท
เด็กมีเตียง
59,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,000 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,500 บาท
เด็กมีเตียง
59,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,000 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 ธ.ค. 65 - 07 ม.ค. 66 64,500 64,500 59,000 14,500 - - 25
25 ก.พ. 66 - 04 มี.ค. 66 59,500 59,500 54,000 14,500 - - 25
04 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 59,500 59,500 54,000 14,500 - - 25
18 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 59,500 59,500 54,000 14,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน