ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ยุโรปตะวันออก 9วัน 6คืน (TK)

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ยุโรปตะวันออก 9วัน 6คืน (TK)

มิวนิค*โอเบอรามาเกา*ฟุสเซ่น*ซาลส์บวร์ก*ฮัลสตัทท์* เชสกี้ คลุมลอฟ*กรุงปร๊าก*กรุงบราติสลาวา*กรุงบูดาเปสต์*กรุงเวียนนา


ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี ยุโรปตะวันออก 9วัน 6คืน (TK)
รหัสทัวร์
WCDE_TK00003
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มี.ค. 66 - 20 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
79,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  เวียนนนา - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • วันที่

  3

  บูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - Outlet Parndorf – กรุงเวียนนา
 • วันที่

  4

  เวียนนา – เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ - เบอร์โน่
 • วันที่

  5

  เบอร์โน่ – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า
 • วันที่

  6

  เชสกี้ คลุมลอฟ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – ซอลส์เบิร์ก – สวนมิราเบลล์ - บ้านโมสาร์ท
 • วันที่

  7

  ซอลส์เบิร์ก - ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเบอรามาเกา - มิวนิค
 • วันที่

  8

  มิวนิค – สนามอลิอันซ์ อารีน่า – จัตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เดินทางกลับ
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ

21 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
79,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,900 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
79,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,900 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900 บาท
เด็กมีเตียง
83,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
83,900 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
79,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,900 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900 บาท
เด็กมีเตียง
83,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
83,900 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
79,900 บาท
เด็กมีเตียง
79,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
79,900 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66 79,900 79,900 79,900 16,000 - - 20
18 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 79,900 79,900 79,900 16,000 - - 20
28 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66 83,900 83,900 83,900 16,000 - - 20
16 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 79,900 79,900 79,900 16,000 - - 20
02 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 83,900 83,900 83,900 16,000 - - 20
20 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 79,900 79,900 79,900 16,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน