ทัวร์ฝรั่งเศส BONJOUR PARIS 5วัน 3 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส BONJOUR PARIS 5วัน 3 คืน

เยือนสถานที่ยอดฮิตของปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ชมสถาปัตยกรรมอันโด่งดัง ประตูชัยฝรั่งเศส และ จัตุรัสคองคอร์ด ชมความสวยงามอลังการของ พระราชวังแวร์ซาย มรดกแห่งโลกตะวันตก การล่องเรือผ่านแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลัก ชมปารีสผ่านอีกหนึ่งมุมมอง ห้ามพลาด!!! ช้อปปิ้งแบบจุใจกับห้างสรรพสินค้าดังมากมายในปารีส


ทัวร์ฝรั่งเศส BONJOUR PARIS 5วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
ITCFR_WY00007
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ก.พ. 66 - 13 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส
 • วันที่

  2

  พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนา-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส -ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย เรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่
 • วันที่

  3

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • วันที่

  4

  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,499 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,499 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,499 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,499 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
44,999 บาท
เด็กมีเตียง
44,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
41,499 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
44,999 บาท
เด็กมีเตียง
44,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
41,499 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
14,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66 39,999 39,999 36,499 8,500 14,500 - 25
24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 39,999 39,999 36,499 8,500 14,500 - 25
10 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 39,999 39,999 36,499 8,500 14,500 - 25
24 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 39,999 39,999 36,499 8,500 14,500 - 25
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 44,999 44,999 41,499 8,500 14,500 - 25
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 44,999 44,999 41,499 8,500 14,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน