ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน ล่าแสงเหนือ (TG)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน ล่าแสงเหนือ (TG)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน ล่าแสงเหนือ (TG) สต๊อกโฮล์ม, ดีร์โฮเลย์, ถ้ำน้ำแข็ง, ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล -ขับรถสโมโมบิล, น้ำตกสโกกาฟอสส์, น้ำตกเซยาลันฟอสส์ -วงกลมทองคำ, น้ำพุร้อนกีเซอร์, ภูเขาคีร์กจูเฟล, น้ำตกเฮิร์นฟอสส์ซา -ประภาคาร ‘กรอตตา’ , บลูลากูน , ปฎิมากรรม ‘Sun Voyager’, ตึกพาลาน, เคฟลาวิก


ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน ล่าแสงเหนือ (TG)
รหัสทัวร์
WCIS_TG00012
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
23 ม.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
175,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สต๊อกโฮล์ม - เรคยาวิก - ดีร์โฮเลย์
 • วันที่

  3

  ดีร์โฮเลย์ - ถ้าน ้าแข็ง - ทะเลสาบธารน้าแข็งโจกุลซาลอน หาดไดมอนด์บีช - สกีดาราร์ซานดูร์ - ธารน้าแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล - ดีร์โฮเลย์
 • วันที่

  4

  ธารน้าแข็งไมดาล โจคูล - ขับรถสโมโมบิล - น ้าตกสโกกาฟอสส์ น ้าตกเซยาลันฟอสส์ - เรคยาวิก
 • วันที่

  5

  เรนิสแดรงเกอร์ - หาดทรายดา - วงกลมทองคา - ปล่องภูเขาไฟเคริด น้าตกกูลฟอสส์ - น้าพุร้อนกีเซอร์ - อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ - เรคยาวิก - ล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  6

  เรคยาวิก - ภูเขาคีร์กจูเฟล - น ้าตกเฮิร์นฟอสส์ซา ประภาคาร ‘กรอตตา’ - บลูลากูน
 • วันที่

  7

  เรคยาวิก - ล่องเรือดูวาฬ - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - บ้านฮอฟดี ปฎิมากรรม ‘Sun Voyager’ - ตึกพาลาน - เคฟลาวิก
 • วันที่

  8

  เรคยาวิก (เดินทางกลับ) - สต๊อกโฮล์ม - ช้อปปิ้งที่ห้าง NK
 • วันที่

  9

  สต๊อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
175,900 บาท
เด็กมีเตียง
175,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900 บาท
เด็กมีเตียง
175,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900 บาท
เด็กมีเตียง
175,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900 บาท
เด็กมีเตียง
175,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
175,900 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 175,900 175,900 175,900 35,900 - - 20
10 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 175,900 175,900 175,900 35,900 - - 20
10 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 175,900 175,900 175,900 35,900 - - 20
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 175,900 175,900 175,900 3,500 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน