ทัวร์เยอรมนี EUROPE DELIGHT

ทัวร์เยอรมนี EUROPE DELIGHT

ทัวร์เยอรมนี EUROPE DELIGHT เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-ฮอลล์สตัท ทะเลสาบซี สตราซ-อินน์สบรูค-ตําหนักหลังคาทองคํา-กรุงเบิร์น-หอนาฬิกาซ ้ท์กล็อคเค่น บ่อหมีสีนํ


ทัวร์เยอรมนี EUROPE DELIGHT
รหัสทัวร์
VTGDE_WY00020
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
24 มี.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
80,995 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) - มิวนิค (เยอรมัน)
 • วันที่

  2

  มิวนิค- ซาล์สเบิร์ก (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-ฮอลล์สตัท-อินน์สบรูค
 • วันที่

  3

  อินน์สบรูค-เซ้นต์กัลเลน (สวิตเซอร์แลนด์) - โบสถ์เซ้นต์กัลเลน-กรุงเบิร์น
 • วันที่

  4

  เบิร์น-กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europeอินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่

  5

  อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-อนุสาวรียืสิงโต-สะพานไม้ชาเพล-ซูริค-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
 • วันที่

  6

  ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์- มิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-สนามบิน
 • วันที่

  7

  กรุงมัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ

24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
80,995 บาท
เด็กมีเตียง
80,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
76,995 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
จอยแลนด์
53,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,995 บาท
เด็กมีเตียง
84,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
80,995 บาท
พักเดี่ยว
17,900 บาท
จอยแลนด์
56,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
82,995 บาท
เด็กมีเตียง
82,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,995 บาท
พักเดี่ยว
17,900 บาท
จอยแลนด์
56,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,995 บาท
เด็กมีเตียง
84,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
80,995 บาท
พักเดี่ยว
17,900 บาท
จอยแลนด์
56,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
84,995 บาท
เด็กมีเตียง
84,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
80,995 บาท
พักเดี่ยว
17,900 บาท
จอยแลนด์
56,900 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 80,995 80,995 76,995 17,000 - 53,900 25
07 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 84,995 84,995 80,995 17,900 - 56,900 25
09 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 82,995 82,995 78,995 17,900 - 56,900 25
07 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 84,995 84,995 80,995 17,900 - 56,900 25
21 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 84,995 84,995 80,995 17,900 - 56,900 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน