ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน ซาปา เมืองแห่งสายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก น้ำตกได๋เย๋ม สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ ฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย


ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน
รหัสทัวร์
ITCVN_FD00125
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alairasia.jpg
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต
 • วันที่

  2

  ซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าFanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิปัน
 • วันที่

  3

  เมืองหมกโจว – นําตกได๋เย๋ม – สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
 • วันที่

  4

  ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,888 บาท
เด็กมีเตียง
16,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,888 บาท
เด็กมีเตียง
15,888 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
2,500 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 16,888 16,888 - 4,500 2,500 - 25
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 16,888 16,888 - 4,500 2,500 - 25
31 มี.ค. 66 - 03 เม.ย. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25
07 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 16,888 16,888 - 4,500 2,500 - 25
05 พ.ค. 66 - 08 พ.ค. 66 16,888 16,888 - 4,500 2,500 - 25
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 16,888 16,888 - 4,500 2,500 - 25
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25
30 มิ.ย. 66 - 03 ก.ค. 66 15,888 15,888 - 4,500 2,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน