ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE-SWISS 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY (OMAN AIR)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE-SWISS 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY (OMAN AIR)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE-SWISS 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY (OMAN AIR) โปรแกรมทัวร์ยุโรปราคาสุดพิเศษ พักฝรั่งเศส 3 คืน , สวิตเซอร์แลนด์ 2คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว I นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา I ทัวร์เต็มวัน FULLSERVICE


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FRANCE-SWISS 7 DAYS 5 NIGHTS BY WY (OMAN AIR)
รหัสทัวร์
PVCH_WY00008
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
22 ม.ค. 66 - 17 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
69,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินปารีส (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • วันที่

  2

  ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมค่าเข้า)-หอไอเฟล- จัตตุรัสคองคอร์ด -ประตูชัยฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมูซ- ช้อปปิ้งห้างซามาคริแตง-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ ชิมหอยเอสคาร์โก
 • วันที่

  3

  พระราชวังแวร์ซาย-เมืองทรัวส์-เมืองดิจอง
 • วันที่

  4

  ดิจอง-โลซาน (สวิตเซอร์แลนด์)-เวเว่ย์-มองเทรอ- ปราสาทชิลยอง-เบิร์น
 • วันที่

  5

  เบิร์น-กรินเดอวาล์ด-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)-เลาเทอร์บรุนเนน-อินเทอร์ลาเก้น สวิสฟองดู
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-ซุก-ซูริค-สนามบินซูริค
 • วันที่

  7

  สนามบินมัสกัต-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

22 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
69,988 บาท
เด็กมีเตียง
69,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,988 บาท
พักเดี่ยว
9,900 บาท
Group Size
19 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,988 บาท
เด็กมีเตียง
69,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,988 บาท
พักเดี่ยว
9,900 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,988 บาท
เด็กมีเตียง
69,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,988 บาท
พักเดี่ยว
9,900 บาท
Group Size
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 69,988 69,988 67,988 9,900 - - 19
10 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66 69,988 69,988 67,988 9,900 - - 24
17 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66 69,988 69,988 67,988 9,900 - - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน