ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3C CHIC CHILL COOL 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3C CHIC CHILL COOL 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3C CHIC CHILL COOL 4 วัน 2 คืน ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม -จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว - สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3C CHIC CHILL COOL 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
VWTW_SL00022
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ม.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป (-/-/-)
 • วันที่

  2

  ไทเป -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม -จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว (B/L/-)
 • วันที่

  3

  จีหลง - สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน(B/L/-)
 • วันที่

  4

  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

05 ม.ค. 66 - 08 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
14,412 บาท
เด็กมีเตียง
14,412 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,412 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,612 บาท
เด็กมีเตียง
14,612 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,612 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,555 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,555 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
เด็กมีเตียง
18,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,888 บาท
พักเดี่ยว
5,500 บาท
เด็กทารก
9,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555 บาท
เด็กมีเตียง
14,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
14,555 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999 บาท
เด็กมีเตียง
13,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
13,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
18 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 ม.ค. 66 - 08 ม.ค. 66 14,412 14,412 14,412 3,500 7,900 - 15
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 14,612 14,612 14,612 3,500 7,900 - 21
05 ก.พ. 66 - 08 ก.พ. 66 14,555 14,555 14,555 3,500 7,900 - 31
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66 14,555 14,555 14,555 3,500 7,900 - 31
05 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66 18,888 18,888 18,888 5,500 9,900 - 31
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 14,555 14,555 14,555 3,500 7,900 - 31
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 13,999 13,999 13,999 3,500 7,900 - 18

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน