ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ 5D3N BY SL FEB-MAR 23

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ 5D3N BY SL FEB-MAR 23

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ 5D3N BY SL FEB-MAR 23 ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาเฮีย ทาโรโกะ 5D3N BY SL FEB-MAR 23
รหัสทัวร์
VWTW_SL00025
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ก.พ. 66 - 17 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
16,555 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป (-/-/-)
 • วันที่

  2

  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น , อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (B/L/-)
 • วันที่

  3

  ฮัวเหลียน - หน้าผาชิงสุ่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -ตลาดหนิงเซี่ย (B/L/-)
 • วันที่

  4

  ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- วัดหลงซาน -ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
 • วันที่

  5

  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

02 ก.พ. 66 - 06 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
27 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,555 บาท
เด็กมีเตียง
16,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,555 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
27 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
เด็กมีเตียง
18,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
27 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,888 บาท
เด็กมีเตียง
17,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
เด็กทารก
7,900 บาท
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ก.พ. 66 - 06 ก.พ. 66 17,888 17,888 17,888 4,900 7,900 - 27
08 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 16,555 16,555 16,555 4,900 7,900 - 27
10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 17,888 17,888 17,888 4,900 7,900 - 31
16 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 17,888 17,888 17,888 4,900 7,900 - 31
03 มี.ค. 66 - 07 มี.ค. 66 18,888 18,888 18,888 4,900 7,900 - 31
10 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 17,888 17,888 17,888 4,900 7,900 - 27
17 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 17,888 17,888 17,888 4,900 7,900 - 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน