ทัวร์เยอรมนี ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS BY WY โรแมนติกเยอรมัน 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เยอรมนี ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS BY WY โรแมนติกเยอรมัน 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เยอรมนี ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS BY WY โรแมนติกเยอรมัน 7 วัน 4 คืน แฟรงเฟิร์ต-โรเมอร์-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-วูรซ์เบิร์ก -ชมย่านเมืองเก่า - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรสมาเรียนพลาตซ์


ทัวร์เยอรมนี ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS BY WY โรแมนติกเยอรมัน 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์
PVDE_WY00023
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
03 มี.ค. 66 - 12 เม.ย. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
68,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • วันที่

  2

  แฟรงเฟิร์ต-โรเมอร์-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-วูรซ์เบิร์ก -ชมย่านเมืองเก่า
 • วันที่

  3

  โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอล์สตัด-ช้อปปิ้งเอาท์เลท
 • วันที่

  4

  ปราสาทนอยชวานสไตน์-ชิมขาหมูเยอรมัน- เมืองฟุสเซ่น
 • วันที่

  5

  พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่-ETTAL ABBEY- ตามรอยเจ้าหญิงอลิซ
 • วันที่

  6

  มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรสมาเรียนพลาตซ์ อิสระช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
68,988 บาท
เด็กมีเตียง
68,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
65,988 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
74,988 บาท
เด็กมีเตียง
74,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,988 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
74,988 บาท
เด็กมีเตียง
74,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,988 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
74,988 บาท
เด็กมีเตียง
74,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
69,988 บาท
พักเดี่ยว
7,500 บาท
Group Size
29 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 68,988 68,988 65,988 7,500 - - 24
05 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 74,988 74,988 69,988 7,500 - - 24
07 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 74,988 74,988 69,988 7,500 - - 31
12 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 74,988 74,988 69,988 7,500 - - 29

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน