ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ อุทยานเย่หลิว นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ อุทยานเย่หลิว นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (CI)

โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดไถจง เมืองหนานโถว หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า นั่งกระเช้า ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น GLORIA OUTLET


ทัวร์ไต้หวัน บินตรงเชียงใหม่ อุทยานเย่หลิว นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (CI)
รหัสทัวร์
TW_CI00055
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย. 67 - 26 ก.ค. 67
เดินทางโดย
China Airline
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเถาหยวน – โรงละครแห่งชาติไถจง-ตลาดไถจง
 • วันที่

  2

  เมืองหนานโถว – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - เมืองไถจง
 • วันที่

  3

  เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) - ร้านคอสเมติก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่

  4

  วัดหลงซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTLET
 • วันที่

  5

  สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)

01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,900
เด็กมีเตียง
24,900
เด็กไม่มีเตียง
24,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 24,900 24,900 24,900 4,500 - - 26
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 24,900 24,900 24,900 4,500 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน