ทัวร์เชียงใหม่ สายมู ขอพร 9 วัด ม่อนกุเวร วัดป่าแดด 3วัน 2คืน

ทัวร์เชียงใหม่ สายมู ขอพร 9 วัด ม่อนกุเวร วัดป่าแดด 3วัน 2คืน

เที่ยวเชียงใหม่ สายมู แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ไหว้พระ 9 วัด ม่อนกุแวร วัดป่าแดด ประตูท่าแพ ตลาดช้างเผือก


ทัวร์เชียงใหม่ สายมู ขอพร 9 วัด ม่อนกุเวร วัดป่าแดด 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
JWLTHAI_00470
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
23 พ.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)-ม่อนแจ่ม-วัดป่าดาราภิรมย์-วัดป่าแดด-ONE NIMMAN
 • วันที่

  2

  ครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดพระธาตุดอยสุเทพ-บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ถ่ายรูปประตูท่าแพ ตลาดช้างเผือก
 • วันที่

  3

  วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ)-วัดอุโมงค์-วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร-วัดเจดีย์หลวง-วัดชัยมงคล-ร้านขายของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง

16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
6,555 บาท
เด็กมีเตียง
6,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
6,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
เด็กมีเตียง
5,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
เด็กมีเตียง
5,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
เด็กมีเตียง
5,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
6,555 บาท
เด็กมีเตียง
6,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
6,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,555 บาท
เด็กมีเตียง
7,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
6,555 บาท
เด็กมีเตียง
6,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
6,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
6,555 บาท
เด็กมีเตียง
6,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
6,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,555 บาท
เด็กมีเตียง
7,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
6,555 บาท
เด็กมีเตียง
6,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
6,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
6,555 บาท
เด็กมีเตียง
6,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
6,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,555 บาท
เด็กมีเตียง
7,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน

ผู้ใหญ่
7,555 บาท
เด็กมีเตียง
7,555 บาท
เด็กไม่มีเตียง
7,555 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
เด็กทารก
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
18 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 6,555 6,555 6,555 2,000 2,000 - 18
19 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 5,999 5,999 5,999 2,000 2,000 - 18
22 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 5,999 5,999 5,999 2,000 2,000 - 18
26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 5,999 5,999 5,999 2,000 2,000 - 18
28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 6,555 6,555 6,555 2,000 2,000 - 18
01 ต.ค. 65 - 03 ต.ค. 65 7,555 7,555 7,555 2,000 2,000 - 18
03 ต.ค. 65 - 05 ต.ค. 65 6,555 6,555 6,555 2,000 2,000 - 18
06 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 6,555 6,555 6,555 2,000 2,000 - 18
08 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 7,555 7,555 7,555 2,000 2,000 - 18
18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 6,555 6,555 6,555 2,000 2,000 - 18
26 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 6,555 6,555 6,555 2,000 2,000 - 18
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 7,555 7,555 7,555 2,000 2,000 - 18
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 7,555 7,555 7,555 2,000 2,000 - 18

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน